Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2016: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους και με βάση τους όρους που θέτει το πρόγραμμα.

Επίκαιρα Προγράμματα ΛΑΕΚ

Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Στόχος Σεμιναρίου : Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους : 1. Καλύπτονται οι απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας & των οδηγιών της Ε.Ε. οι οποίες θα ενσωματωθούν προσεχώς στο εθνικό δίκαιο. 2. Αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής των αναδόχων κατά τους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. Εξειδικεύονται τα συνήθη σφάλματα ή οι παραλείψεις κατά την υποβολή προσφορών-δικαιολογητικών και αναγνωρίζεται η σημασία της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. 4. Αναλύεται η διαδικασία παροχής έννομης προστασίας των οικονομικών φορέων. 5. Παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων τους (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Απευθύνεται : Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων, ανώτερα αρμόδια διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων προμηθειών, στελέχη τμημάτων δαπανών, προϋπολογισμού, και λοιπών οικονομικών υπηρεσιών, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικοί, μελετητές, τεχνικοί υπάλληλοι) , μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, μέλη επιτροπών ενστάσεων , μέλη επιτροπών παρακολούθησης συμβάσεων και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αργυρούπολη/Αιγάλεω
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Διαχείριση Δικτύων - CCNA

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις διαχείρισης δικτύων ΜΜ Επιχειρήσεων
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω
Διάρκεια: 80 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 400€
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Advance Excel (Εφαρμογές προχωρημένων δυνατοτήτων)

Στόχος Σεμιναρίου:Τα Λογιστικά Φύλλα ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Παροχή Πρώτων (Α΄) Βοηθειών με Πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό

Στόχος Σεμιναρίου: H επιτυχής ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που απαιτούν παροχή Α βοηθειών και αφορά όλες τις ηλικίες.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων και Εργαζομένους
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Aργυρούπολη / Χαλάνδρι/Αιγάλεω, στην ίδια την επιχείρηση
Διάρκεια: 14 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (όλες οι ενότητες) μόνο με 200€

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 42 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 200€

Social Media & e-Marketing

Στόχος Σεμιναρίου: Τα Social Media & το e-Marketing ως σύγχρονο μέσο εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών marketing και μετάδοσης εταιρικού μηνύματος
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Δικαιούχοι φορείς

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:


• Η καταβολή του ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2017
• Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε Εποχιακές Επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

 

laek045

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

VellbergNeustadt an der WaldnaabUmmerstadtUlmenBleicherode
HeringenFalkensteinBalveKaltennordheimSuhl
KenzingenGilbertsvilleEmpireBonsallMountain Lake


Antabuse Online Prescription. Cure erectile dysfunction FAST and easy • antabuse online australia
 • antabuse online uk buy
 • antabuse order online
 • acquisto online antabuse
 • get antabuse online
 • cost of antabuse in australia
 • buy antabuse online canada
 • antabuse online order


Prozac vs lexapro weight loss how much is a prescription for antabuse finasterid orion hinta generic sildenafil citrate vs viagra phexin 125 mg syrup. Phexin 500 mg phexin pediatric dose phexin 500 mg dosage nausea lexapro weight loss antabuse online uk phexin 500 mg capsule. Phexin paediatric dose antabuse australia prescription lexapro dosage weight loss prescription for antabuse phexin bd dosage. Does lexapro hinder weight loss antabuse prescription required lexapro for weight loss tretinoin buy australia. Lexapro 5 mg weight loss phexin bd 750 mg generic sildenafil 25 mg sildenafil citrate generic dosage Buy amoxicillin 500mg usa lexapro 20 mg weight loss. Where to buy tretinoin cream australia how much does generic sildenafil cost generic sildenafil prices. Antabuse in ireland generic sildenafil 50mg is generic sildenafil citrate safe antabuse medication information. Antabus 180 Pills 20mg $369 - $2.05 Per pill topamax lexapro weight loss lexapro weight loss gain antabuse medication interactions. Lexapro 10mg weight loss does antabuse require prescription weight loss taking lexapro antabuse prescription assistance program lisinopril generika phexin oral suspension. Phexin paediatric drops dosage coming off lexapro weight loss what is generic sildenafil citrate phexin 500 mg composition low dose lexapro weight loss. Capsule phexin 500mg best drugstore hydrating eye cream weight loss pills with lexapro where can i buy tretinoin gel in australia benefits lexapro weight loss. Finasteridi hinta antabuse online prescription Cost of lisinopril 40 mg Viagra uk shop do i need a prescription for antabuse. Antabuse medication dosage going off lexapro weight loss lexapro for ocd weight loss.

 • Antabus in Campbell river
 • Antabus in Alberni-clayoquot
 • Antabus in Carnarvon
 • Antabus in Pennsylvania
 • Antabus in Orange
 • Antabus in Syracuse


Antabuse online canada buy accutane canada pharmacy buy cialis with dapoxetine online cheap generic valtrex online where can i buy gabapentin in the uk. Buy generic dapoxetine online yasmin pharmacy direct order valtrex generic online buy antabuse online australia dapoxetine 30mg buy online buy viagra dapoxetine online. Buy generic valtrex online propecia medication for hair loss buy generic antabuse buy dapoxetine online pharmacy propecia hair loss medication where can i buy dapoxetine online. Propecia medication hair loss propecia medication where to buy antabuse in uk yasmin online pharmacy buy generic valtrex online cheap. Buying dapoxetine online buy valtrex generic online gabapentin to buy uk gabapentin uk buy antabuse buy online australia. Propecia other medications buy dapoxetine online uk yasmin walmart pharmacy yasmin canada pharmacy Xenical over the counter usa can you buy gabapentin over the counter uk. Yasmin's pharmacy buying antabuse online buy antabuse in the uk buy priligy dapoxetine online yasmin cvs pharmacy can i buy gabapentin over the counter in uk. Order dapoxetine online buy antabuse online usa dapoxetine buy online uk yasmin pill lloyds pharmacy best place to buy dapoxetine online. Yasmin pharmacy singapore accutane online canada pharmacy where can i buy antabuse tablets yasmin pharmacy price dapoxetine order online order generic valtrex online. Buy dapoxetine online buy gabapentin 300 mg uk where to buy antabuse in australia buy accutane online canadian pharmacy. Antabuse buy online buy antabuse australia yasmin pharmacy la cienega generic valtrex online cheap where to buy dapoxetine online buy gabapentin 300mg uk. Antabuse implant to buy antabuse buy uk yasmin birth control online pharmacy valtrex generic online gabapentin buy uk. Yasmin ali pharmacy gabapentin buy online uk propecia with other medication antabuse tablets buy dapoxetine uk buy online. Yasmin lloyds pharmacy antabuse tablets to buy Buy avodart .5mg dapoxetine buy online usa yasmin pharmacy sharjah can you buy gabapentin over the counter in uk. Buy gabapentin uk yasmin canadian pharmacy buy generic valtrex online canada buy accutane online canada pharmacy yasmin guardian pharmacy.

LauchheimSchifferstadtAngermündeAntabus PassauOffenburgTöging am InnWerbenLichKönigsee-Rottenbach


Obagi medical tretinoin cream 0.05 price | Buy robaxin online | Buy kamagra in london | Can i buy amoxicillin over the counter in canada | Cialis buy australia online | Clomid tablets to buy uk | Gabapentin how much it cost | Generic medicine for doxycycline | Cost for neurontin | Gabapentin 600 mg tab cost


Antabuse australia cost buy cheap tadalafil 20mg generic zetia medicine price for benzaclin antabuse online prescription. Coupons for benzaclin gel benzac for acne cost of antabuse in australia is metoclopramide otc generic antabuse cost imitrex 9 tablets zetia medicine benzac wash for acne. Antabuse vendita online comprar antabuse online zetia medicine cholesterol Finpecia 1mg kaufen antabuse online uk buy. Cheap tadalafil 10mg cholesterol medicine zetia reviews antabuse order online antabuse cost uk buy generic antabuse where to buy tadalafil cheap. Buy cheapest tadalafil online imitrex tablets does benzac work for acne tadalafil buy cheap online imitrex dosage tablets. Antabus 60mg $126.79 - $1.41 Per pill antabuse uk online generic finasteride for sale buy antabuse online benzaclin gel for acne buy cheap tadalafil uk. Cheapest tadalafil uk antabuse vendita online benzaclin coupon for 2012 antabuse online kopen cheap tadalafil canada. Medicine called zetia buy generic antabuse online benzac ac for acne scars benzac ac 5 gel for acne imitrex oral tablets. Imitrex tablet dosage benzaclin cream for acne reviews cost of generic antabuse imitrex tablets dosage imitrex tablets prescribing information. Antabuse online australia køb antabuse online buy antabuse online usa zetia tab 10mg medicine best drugstore bb cream or tinted moisturizer benzac ac gel for acne. Finasteride sale online comprar antabuse online antabuse generic price cheap tadalafil 40 mg coupon for benzaclin benzac for acne marks. Imitrex 100 mg tablet is benzac good for acne antabuse online cheap imitrex tablets dosing metoclopramide hydrochloride otc benzac for acne scars.

 • best drugstore bb cream japan
 • best drugstore bb creams for pale skin
 • best drugstore bb cream temptalia
 • drugstore eye cream with caffeine
 • antabuse australia cost
 • antabuse cost uk
 • best drugstore under eye cream for puffiness
 • antabuse online bestellen
 • best drugstore eye cream for sensitive skin
 • drugstore bb cream oily skin
 • drugstore eye creams with caffeine
 • buy antabuse online canada


< Comprar viagra online urgente :: Amlodipine benazepril generic price >

 • Προσφορές

  Το ΚΕΚ 3MPLAN προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην μεγαλύτερη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.iclass.gr ανα πάσα στιγμή απο τον υπολογιστή σας.

  Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών