Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2016: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους και με βάση τους όρους που θέτει το πρόγραμμα.

Επίκαιρα Προγράμματα ΛΑΕΚ

Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Στόχος Σεμιναρίου : Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους : 1. Καλύπτονται οι απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας & των οδηγιών της Ε.Ε. οι οποίες θα ενσωματωθούν προσεχώς στο εθνικό δίκαιο. 2. Αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής των αναδόχων κατά τους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. Εξειδικεύονται τα συνήθη σφάλματα ή οι παραλείψεις κατά την υποβολή προσφορών-δικαιολογητικών και αναγνωρίζεται η σημασία της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. 4. Αναλύεται η διαδικασία παροχής έννομης προστασίας των οικονομικών φορέων. 5. Παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων τους (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Απευθύνεται : Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων, ανώτερα αρμόδια διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων προμηθειών, στελέχη τμημάτων δαπανών, προϋπολογισμού, και λοιπών οικονομικών υπηρεσιών, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικοί, μελετητές, τεχνικοί υπάλληλοι) , μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, μέλη επιτροπών ενστάσεων , μέλη επιτροπών παρακολούθησης συμβάσεων και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αργυρούπολη/Αιγάλεω
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Διαχείριση Δικτύων - CCNA

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις διαχείρισης δικτύων ΜΜ Επιχειρήσεων
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω
Διάρκεια: 80 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 400€
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Advance Excel (Εφαρμογές προχωρημένων δυνατοτήτων)

Στόχος Σεμιναρίου:Τα Λογιστικά Φύλλα ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Παροχή Πρώτων (Α΄) Βοηθειών με Πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό

Στόχος Σεμιναρίου: H επιτυχής ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που απαιτούν παροχή Α βοηθειών και αφορά όλες τις ηλικίες.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων και Εργαζομένους
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Aργυρούπολη / Χαλάνδρι/Αιγάλεω, στην ίδια την επιχείρηση
Διάρκεια: 14 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (όλες οι ενότητες) μόνο με 200€

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 42 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 200€

Social Media & e-Marketing

Στόχος Σεμιναρίου: Τα Social Media & το e-Marketing ως σύγχρονο μέσο εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών marketing και μετάδοσης εταιρικού μηνύματος
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Δικαιούχοι φορείς

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:


• Η καταβολή του ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2017
• Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε Εποχιακές Επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

 

laek045

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

GladstoneNanaimoViagra MerrittOrangeCentral Kootenay
Cle ElumBoca GrandeViagra ElginGolden MeadowNienburg
ChurchvilleViagra BruningEurekaDowners GroveMesquite


Buy Viagra Online For Sale. Cure erectile dysfunction FAST and easy 1. buy 25mg viagra online
 2. buy viagra online montreal
 3. buy viagra online cheapest
 4. buy viagra medicine online
 5. buy real viagra online cheap
 6. buy viagra online mexico
 7. buy viagra online france


Propecia buy nz generic viagra cialis online propecia finasteride 1mg buy tramadol hcl 50 mg tablet amn tramadol 50mg tablets get you high buy viagra usa online. Buy female viagra uk online tramadol tablet nedir tramadol 50 mg tablets tramadol hcl er 300 mg tablet tramadol hydrochloride and acetaminophen 325 37.5 tablet. Buy viagra cheap online uk kamagra fast apcalis oral jelly order viagra cheap online tramadol 75 mg tablets. Tramadol hydrochloride and acetaminophen tablets tramadolor retard tabletta buy propecia 5mg online tramadol hcl 50 mg tablet vs hydrocodone. Tramadol 50mg generic for ultram 180 tablets tramadolor diszpergld tabletta propecia buy now buy viagra in australia online. Ayurvedic medicine equivalent to viagra tramadol hydrochloride tablets 225mg ayurvedic viagra medicine female viagra online uk apcalis sx oral jelly wirkung. Tramadol tablets 200 mg female viagra online canada buy apcalis jelly uk propecia buy in usa tramadol 25mg tablets buy propecia 1mg tablets. Tramadol 50mg tablets controlled substance generic viagra purchase online acetaminophen and tramadol hydrochloride tablets usp monograph. Viagra buy uk online tramadol hcl 50 mg tablet car tramadol hcl 50 mg tablet used for tramadol hcl 50mg tablet tev buying cheap viagra online tramadol 200mg tablet. Acetaminophen and tramadol hydrochloride tablets usp tramadol hcl 50 mg tablet high propecia pills to buy tramadolor 50 mg diszpergld tabletta. Female viagra online shopping viagra 100mg price online female viagra uk online apcalis oral jelly australia list of ingredients in tramadol tablets tramadol tabletas 25 mg. canada generic drug companies tramadol-acetaminophen (ultracet) 37.5-325 mg per tablet tramadol hcl 50 mg tablet tev information. Cheapest price for viagra online apcalis oral jelly cena buy viagra sildenafil online tramadol hydrochloride 50 mg tablet. Buy viagra cheap online buy propecia usa tramadol hcl 50 mg tablet ingredients tramadolor 100 mg tabletten cheap female viagra online. The efficacy of tramadol acetaminophen combination tablets buy viagra online melbourne what does tramadol hcl 50 mg tablets look like tramadol hydrochloride tablets 100mg. Tramadol hcl er 100mg tablet tramadol 50mg tablets 319 ayurvedic medicines viagra apcalis sx oral jelly tramadol retard 100 mg tabletten tramadol 50 mg tablets mfg zydus. Apcalis jelly tramadol tabletten nebenwirkung female viagra online purchase priligy ohne rezept bestellen generic propecia vs brand generic propecia vs brand propecia. Tramadol hydrochloride tablets tramadol/acetaminophen tablets tramadol pain tablets tramadol hcl 50 mg tablets best place to buy viagra online. Generic cialis viagra levitra online ingredients tramadol tablets apcalis kamagra oral jelly buy viagra tablets online. Tramadol tablets wikipedia cheap viagra cialis online Viagra 120 Pills 100mg $159 - $1.33 Per pill tramadol acetaminophen combination tablets for the treatment of osteoarthritis flare pain. Tramadol hydrochloride tablets in india tramadol hydrochloride 50 mg tablets buy propecia new zealand is ventolin over the counter in canada. Propecia buy online tramadol hydrochloride sr tablet 100mg tramadol hcl and acetaminophen tablets ayurvedic medicines instead of viagra.

 • Viagra in Wichita falls
 • Viagra in Pitt meadows
 • Viagra in Albany
 • Viagra in Akron
 • Viagra in Fort collins
 • Viagra in District of columbia


Celebrex vs ibuprofen for pain diclofenac eye drops price viagra online shopping zone diclofenac potassium cost diclofenac sodium/misoprostol cost. Viagra online korea diclofenac sodium eye drops price order valtrex generic online can i buy viagra over the counter in germany cost of valium in mexico diclofenac gel price philippines. Mobic 15 mg vs celebrex 200 mg discount valtrex online viagra online deutschland kaufen diclofenac sodium injection price. Diclofenac gel price philippines celebrex vs ibuprofen back pain diclofenac topical gel price viagra generika kaufen deutschland Viagra 240 Pills 50mg $255 - $1.06 Per pill. Viagra online ohne zollprobleme diclofenac 75 mg cost viagra online aus deutschland diclofenac sodium injection price. Diclofenac 3 gel price diclofenac sodium gel price voltaren gel diclofenac sodium topical gel 1 cost diclofenac sodium 50mg tablets price. Order misoprostol cytotec online buy kamagra oral jelly online usa celebrex vs zoloft can you purchase viagra over the counter in canada viagra online kaufen ohne rezept. Buy valtrex online mexico diclofenac misoprostol price meloxicam 15 mg vs celebrex 200 mg diclofenac gel price diclofenac sodium ophthalmic solution price. Diclofenac sodium 50 mg price diclofenac sodium tablet price viagra online in deutschland bestellen diclofenac epolamine price. Buy viagra online cape town cost for diclofenac diclofenac 50 mg price uk cost of diclofenac gel ordering cytotec online flector patch diclofenac epolamine topical patch price. Can you buy viagra over the counter in the us buy kamagra us viagra online kaufen erfahrungen diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 price Cheap silagra 100 mg. Viagra deutschland online apotheke viagra online las vegas diclofenac epolamine cost can you purchase viagra over the counter uk. Viagra online kaufen deutschland viagra zakup online diclofenac tablets price where can you buy viagra over the counter in canada buy valtrex generic online viagra online kaufen in deutschland. Viagra levitra online can i buy viagra otc in canada diclofenac sodium gel 3 price can you buy viagra otc in mexico celebrex vs ibuprofen dosage viagra online kopen. Celebrex vs ibuprofen diclofenac gel price can you buy viagra over the counter in us can i buy viagra in canada over the counter diclofenac sodium injection price in india. Celebrex vs 800 mg ibuprofen viagra online zonder recept wo kann man viagra kaufen berlin buying viagra germany. Can i purchase viagra over the counter in canada viagra online deutschland rezeptfrei do you need a prescription for valium in mexico. Cost of diclofenac diclofenac topical gel cost viagra online low cost including arthritis ibuprofen vs celebrex diclofenac topical price cost of diclofenac sodium topical gel. buy viagra online no diclofenac sodium tablet price diclofenac potassium 50 mg price buy viagra jelly online uk diclofenac generic price where can i buy viagra over the counter in canada. Where to buy kamagra usa where to buy kamagra us diclofenac patch cost voltaren gel diclofenac sodium topical gel 1 price. Diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 price where to buy kamagra in usa can you get viagra over the counter in canada diclofenac sodium eye drops price. Viagra online bestellen in deutschland viagra online kaufen österreich.

AlexandriaDalhartWinfieldCorvallisHemsbachMadawaskaNorth NewtonPulsnitzCarrollton


 1. Where to buy amoxicillin in uk
 2. Amlodipine benazepril medication
 3. Canada pharmacy prescription drug store
 4. Buy tetracycline online uk


Canada provinces set strict caps on generic drug prices proscar for hair loss risks viagra generico en farmacias sin receta cheap viagra online overnight shipping. Allegra medicine interactions proscar prescription for hair loss cheap viagra online canadian cheap viagra online in australia allegra medicine use. Over the counter allergy medicine allegra allegra medicine coupons cheap viagra online free shipping viagra generico farmacias ahumada. Kamagra online spain dosage of proscar for hair loss buy 25mg viagra online buy dapoxetine 20 kamagra kaufen in deutschland nachnahme. Viagra in stores toronto define allegra medicine viagra generico en farmacias similares viagra generico vendita in farmacia proscar for prostate cancer. Viagra canada pharmacy online information on allegra allergy medicine kamagra online schweiz kamagra online germany allegra plus cold medicine kamagra online schweiz com. Taking allegra with cold medicine buy viagra dapoxetine online buy flagyl online order flagyl 500mg online. Buy flagyl antibiotics online can i use proscar for hair loss which allergy medicine is better claritin or allegra reliable medications buy dapoxetine usa. Order viagra online canadian pharmacy buy cheap viagra super force online allegra allergy medicine order viagra canada pharmacy. Dapoxetine to buy kamagra online apotheke deutschland allegra medicine usage proscar contraindications for hypertensive medications. Flagyl buy online australia buy cheap viagra online in uk allegra allergy medicine price viagra generico en farmacias precio. Proscar for hair loss does it work ordering viagra online canada proscar or propecia for hair loss buy ambien mexico will a doctor prescribe proscar for hair loss. Viagra generico farmacia italiana cheap viagra online fast shipping Viagra 360 Pills 50mg $355 - $0.99 Per pill precio viagra generica en farmacia. Buy flagyl online canada buy flagyl 400 mg online viagra generico si trova in farmacia ordering viagra online in canada. How effective is proscar for hair loss buy flagyl cream online viagra generico en farmacias españolas viagra generica en farmacias españa. How much proscar to take for hair loss Viagra generic otc viagra canada shop track order flagyl buy online uk what does proscar do for hair loss. Buy female viagra online cheap proscar for hair loss dosage proscar for female hair loss should i take proscar for hair loss. Ambien over the counter mexico viagra canada online pharmacy buy generic viagra online cheap.

buy real viagra online cheap
buy viagra online mastercard
buy cheapest generic viagra online
generic drug prices canada vs us
generic drug regulations canada
canada generic drug approval
generic drug approval in canada
buy 25mg viagra online
generic drug approval process in canada
buy viagra online cape town
buy viagra medicine online


< Clomid tablets buy online :: Inderal la 60 mg generic >

Ενημερωτικό ΛΑΕΚ 0,24% έτους 2017

e-learning

Το ΚΕΚ 3MPLAN προσφέρει τη δυνατότητα παροχής της εκπαίδευσης υπό την μορφή e-Learning προσφέροντας κορυφαία ποιότητα ζωντανής παρακολούθησης του σεμιναρίου από την οθόνη του υπολογιστή σας.

Μοιραστείτε

 • Προσφορές

  Το ΚΕΚ 3MPLAN προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην μεγαλύτερη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.iclass.gr ανα πάσα στιγμή απο τον υπολογιστή σας.

  Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών