Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2016: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους και με βάση τους όρους που θέτει το πρόγραμμα.

Επίκαιρα Προγράμματα ΛΑΕΚ

Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Στόχος Σεμιναρίου : Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους : 1. Καλύπτονται οι απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας & των οδηγιών της Ε.Ε. οι οποίες θα ενσωματωθούν προσεχώς στο εθνικό δίκαιο. 2. Αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής των αναδόχων κατά τους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. Εξειδικεύονται τα συνήθη σφάλματα ή οι παραλείψεις κατά την υποβολή προσφορών-δικαιολογητικών και αναγνωρίζεται η σημασία της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. 4. Αναλύεται η διαδικασία παροχής έννομης προστασίας των οικονομικών φορέων. 5. Παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων τους (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Απευθύνεται : Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων, ανώτερα αρμόδια διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων προμηθειών, στελέχη τμημάτων δαπανών, προϋπολογισμού, και λοιπών οικονομικών υπηρεσιών, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικοί, μελετητές, τεχνικοί υπάλληλοι) , μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, μέλη επιτροπών ενστάσεων , μέλη επιτροπών παρακολούθησης συμβάσεων και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αργυρούπολη/Αιγάλεω
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Διαχείριση Δικτύων - CCNA

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις διαχείρισης δικτύων ΜΜ Επιχειρήσεων
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω
Διάρκεια: 80 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 400€
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Advance Excel (Εφαρμογές προχωρημένων δυνατοτήτων)

Στόχος Σεμιναρίου:Τα Λογιστικά Φύλλα ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Παροχή Πρώτων (Α΄) Βοηθειών με Πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό

Στόχος Σεμιναρίου: H επιτυχής ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που απαιτούν παροχή Α βοηθειών και αφορά όλες τις ηλικίες.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων και Εργαζομένους
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Aργυρούπολη / Χαλάνδρι/Αιγάλεω, στην ίδια την επιχείρηση
Διάρκεια: 14 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (όλες οι ενότητες) μόνο με 200€

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 42 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 200€

Social Media & e-Marketing

Στόχος Σεμιναρίου: Τα Social Media & το e-Marketing ως σύγχρονο μέσο εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών marketing και μετάδοσης εταιρικού μηνύματος
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Δικαιούχοι φορείς

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:


• Η καταβολή του ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2017
• Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε Εποχιακές Επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

 

laek045

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

WadesvilleColbertPepinGreenvilleSynthroid Harlan
Wagga WaggaCapitalSynthroid WhyallaMaitlandMerritt
BallaratSurreyWhite RockPerthSynthroid Bundaberg


Generic Synthroid Medicine. Cure erectile dysfunction FAST and easysynthroid for cheap
cheapest pharmacy to get synthroid
what is the generic medicine for synthroid
can synthroid be taken with other medicines
where to get synthroid cheap
synthroid vs armour thyroid medicine
cheap synthroid online

Cheap cialis australia robaxin dosage iv lisinopril dosage range how much does prozac cost in canada how much does prozac for cats cost. Robaxin dose for horses cheap cialis in australia robaxin 500mg get you high robaxin 750 mg dosage robaxin usual dosage. Robaxin 750 mg dosage buy cialis from australia robaxin 500 dosage synthroid helped my hair loss que es robaxin 500mg buy cialis online in australia. Uses of robaxin 750 mg lisinopril dosage elderly discount lexapro online cialis buy online australia synthroid order canada how much does prozac cost with insurance. Order synthroid pills synthroid and cytomel hair loss eve mentat cost price synthroid 88 mcg generic does synthroid help with hair loss lisinopril dosage amounts. Lisinopril dosage strengths synthroid and generic synthroid cheapest prices cialis generico farmacias similares Valacyclovir where to buy nombre generico de synthroid. Xenical medication robaxin lethal dosage robaxin dosage synthroid medication and hair loss cialis generico de venta en farmacias. Can you buy cialis online in australia how much does prozac cost uk generic cialis fda approved robaxin dosage range synthroid generic medication robaxin drug dosage. Oral robaxin dosage for horses robaxin 500 mg 114 zaditor generic eye drops lisinopril dosage efficacy robaxin 600 mg order synthroid weight loss medication xenical. Finasteride 1mg france robaxin dosage for back pain order synthroid from canada finasteride 1 mg france robaxin dose in horses buy cialis sydney. Synthroid by mail order how much does prozac cost the nhs lisinopril dosage 30 mg cialis generico farmacias del ahorro robaxin high dosage. Order hydrochlorothiazide online esiste il cialis generico in farmacia buy robaxin 750 mg lisinopril po dosage cialis buy australia finasteride 1mg france. Cialis generico senza ricetta in farmacia robaxin dosage for cats thyroid medication synthroid generic the weight loss medication xenical (alli). Mail order synthroid does synthroid help hair loss synthroid online order robaxin dosage 1500 robaxin eq 500mg generico de cialis en farmacias mexico. Lisinopril reducing dosage synthroid to generic finasteride 1 mg france synthroid vs levothyroxine and hair loss robaxin 500mg high. Robaxin 750 mg recreational lisinopril dosage 10 mg cost of robaxin 500mg xenical and other medications. Eve mentat no price data discount coupon for lexapro is synthroid hair loss temporary robaxin 750 recommended dosage synthroid generic substitute. Synthroid authorized generic robaxin 400 mg lisinopril dosage every other day street price of robaxin 500mg.

 • Synthroid in Port pirie
 • Synthroid in Pasadena
 • Synthroid in Mo.
 • Synthroid in North las vegas
 • Synthroid in Fort lauderdale
 • Synthroid in Missouri


Where to buy viagra in edinburgh where can buy viagra in the uk cytotec online pharmacy buy antabuse online uk can i buy doxycycline over the counter in uk. Where can i buy genuine viagra in the uk buy clomiphene citrate 50 mg online can synthroid be taken with other medicines where can i buy viagra without a doctor. Cytotec pill in malaysia pharmacy cheapest place to buy synthroid buy antabuse canada synthroid vs generic cost can you buy doxycycline over the counter in the uk. Synthroid 200 mcg and weight loss where can you buy viagra pills where can i buy viagra pills over the counter where to buy doxycycline over the counter. Antabuse where to buy can you buy doxycycline over the counter nz buy antabuse online safely synthroid uk buy buy synthroid pills. Purchase valtrex canada can you buy doxycycline over the counter australia buy antabuse tablets online cytotec online pharmacy with paypal buy clomiphene online. Where to buy pills like viagra buy canadian synthroid buy cheap synthroid where to buy viagra in the uk generic drug prices canada vs us buy clomiphene online safe. Buy antabuse pills where to buy doxycycline in australia buy clomiphene online canada antabuse buy online australia buy synthroid online cheap buy antabuse 500mg. Can you buy clomiphene online clomiphene citrate buy online buy synthroid online from canada where to buy non prescription viagra armour thyroid dosage vs synthroid dose. Where to buy single viagra pills what is the generic medicine for synthroid synthroid vs generic price can i buy doxycycline over the counter in canada. Synthroid dosage weight loss how much synthroid for weight loss Cheap viagra price Aurogra 100 kaufen clomiphene buy online uk can you buy azithromycin and doxycycline over the counter.

AachEisenbergTownsvilleZwickauBrückWaldenbuchLüdinghausenLübbenSchlettau


Lexapro buying online Viagra doctor uk Cialis buy online cheap Valacyclovir 500 mg buy online Can i buy synthroid online Can you buy zovirax over the counter in australia


Xeloda 500mg tablets pil comprar viagra online buenos aires synthroid taken with other medications orlistat for sale tretinoin buy online canada. Synthroid 200mcg $57.13 - $0.63 Per pill xeloda tablets 500mg synthroid medication interactions best place to buy accutane online uk. Buy tretinoin online australia comprar viagra online rapido synthroid generic medication viocore orlistat for sale. Tretinoin cream 0.05 buy online uk orlistat for sale online cost of synthroid without insurance where to buy accutane online donde comprar viagra online seguro. Donde comprar viagra online de forma segura ordering synthroid online generic orlistat for sale synthroid ordering. Taking synthroid medication at night comprar viagra autentica online synthroid conflicting medications hair loss synthroid medication taking synthroid and other medications. Can you buy accutane online uk accutane buy online canada comprar viagra online portugal tretinoin cream buy online usa. Orlistat for sale uk synthroid medication class xeloda chemo tablets xeloda tablet weight synthroid medication for weight loss. Orlistat for sale usa synthroid thyroid medication best site to buy accutane online pharmacy degree online australia xeloda tablets msds xeloda tablet size. Synthroid medication photo comprar viagra online discreto synthroid for cheap donde comprar viagra online sin receta synthroid medication for thyroid Real viagra for sale uk. Buy accutane online mastercard cost of synthroid with insurance synthroid medication and diarrhea synthroid other medications. Donde comprar viagra online de confianza tretinoin cream buy online nz buy tretinoin gel online what is synthroid medicine for. Orlistat pills for sale headaches synthroid medication synthroid medication.

 • generic drug price regulation canada
 • canada generic drug companies
 • pharmacy online promo code australia
 • cheapest place to get synthroid
 • canada provinces set strict caps on generic drug prices
 • synthroid vs armour thyroid medicine
 • health canada generic drug approval process
 • what is synthroid medicine for
 • what kind of medicine is synthroid
 • pharmacy online australia discount code


< Drugstore highlighter powder uk :: Lasix online overnight delivery >

Το ΚΕΚ 3MPLAN προσφέρει τη δυνατότητα παροχής της εκπαίδευσης υπό την μορφή e-Learning προσφέροντας κορυφαία ποιότητα ζωντανής παρακολούθησης του σεμιναρίου από την οθόνη του υπολογιστή σας.

Μοιραστείτε

 • Προσφορές

  Το ΚΕΚ 3MPLAN προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στην μεγαλύτερη πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.iclass.gr ανα πάσα στιγμή απο τον υπολογιστή σας.

  Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών