Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2016: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους και με βάση τους όρους που θέτει το πρόγραμμα.

Επίκαιρα Προγράμματα ΛΑΕΚ

Δημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Στόχος Σεμιναρίου : Με την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους ενδιαφερόμενους : 1. Καλύπτονται οι απαιτήσεις της νέας Νομοθεσίας & των οδηγιών της Ε.Ε. οι οποίες θα ενσωματωθούν προσεχώς στο εθνικό δίκαιο. 2. Αποκωδικοποιούνται οι διαδικασίες επιλογής των αναδόχων κατά τους διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3. Εξειδικεύονται τα συνήθη σφάλματα ή οι παραλείψεις κατά την υποβολή προσφορών-δικαιολογητικών και αναγνωρίζεται η σημασία της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων από τους αντισυμβαλλόμενους. 4. Αναλύεται η διαδικασία παροχής έννομης προστασίας των οικονομικών φορέων. 5. Παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων μέσω του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικών προμηθειών (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), καθώς και η λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής & επεξεργασίας των δεδομένων τους (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Απευθύνεται : Σε εργοδότες, στελέχη επιχειρήσεων, ανώτερα αρμόδια διοικητικά στελέχη, στελέχη τμημάτων προμηθειών, στελέχη τμημάτων δαπανών, προϋπολογισμού, και λοιπών οικονομικών υπηρεσιών, στελέχη τεχνικών υπηρεσιών (μηχανικοί, μελετητές, τεχνικοί υπάλληλοι) , μέλη επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών, μέλη επιτροπών ενστάσεων , μέλη επιτροπών παρακολούθησης συμβάσεων και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αργυρούπολη/Αιγάλεω
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Διαχείριση Δικτύων - CCNA

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις διαχείρισης δικτύων ΜΜ Επιχειρήσεων
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω
Διάρκεια: 80 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 400€
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα εκπαίδευσης

Advance Excel (Εφαρμογές προχωρημένων δυνατοτήτων)

Στόχος Σεμιναρίου:Τα Λογιστικά Φύλλα ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

Παροχή Πρώτων (Α΄) Βοηθειών με Πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό

Στόχος Σεμιναρίου: H επιτυχής ανταπόκριση των εκπαιδευομένων σε ένα ευρύ φάσμα περιστατικών που απαιτούν παροχή Α βοηθειών και αφορά όλες τις ηλικίες.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων και Εργαζομένους
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Aργυρούπολη / Χαλάνδρι/Αιγάλεω, στην ίδια την επιχείρηση
Διάρκεια: 14 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής (όλες οι ενότητες) μόνο με 200€

Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 42 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 200€

Social Media & e-Marketing

Στόχος Σεμιναρίου: Τα Social Media & το e-Marketing ως σύγχρονο μέσο εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών marketing και μετάδοσης εταιρικού μηνύματος
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Δικαιούχοι φορείς

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:


• Η καταβολή του ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2017
• Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε Εποχιακές Επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

 

laek045

3MPLAN KEK A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), τηλ.: 210 4133023

e-mail: info@3mplan.gr | Website: www.3mplan.gr

 

Viagra uk buy Online pharmacy buy clomid Where to buy viagra in belfast Order viagra online in australia Kamagra gel rezeptfrei Acheter cialis internet canada Where can i buy accutane online uk


Tadalafil relaxes muscles and increases blood flow to particular areas of the body. Tadalafil under the name of Cialis is used to treat erectile dysfunction (impotence) and symptoms of benign prostatic hypertrophy (enlarged prostate). Another brand of tadalafil is Adcirca, which is used to treat pulmonary arterial hypertension and improve exercise capacity in men and women. Do not take Cialis while also taking Adcirca, unless your doctor tells you to.

Buy cleocin cream over the counter generic cialis available in usa cialis tadalafil usa how much does citalopram 20 mg cost zocor drug card how much does citalopram cost the nhs. Viagra online prescription free tadalafil australia buy viagra online generic tadalafil online us pharmacy prednisolone vs prednisone dose tadalafil buy online uk. Apcalis online buy tadalafil online in uk buy tadalafil 20mg uk tadalafil online usa tetracycline buy online uk. Generic cialis in the usa buy apcalis online ordering cymbalta from canada prednisone tablets vs prednisolone zocor interactions with other drugs zocor a statin drug. Viagra online cheap zocor statin drug apcalis oral jelly online zocor drug warnings tadalafil tablets dosage Cheapest cialis black online does cymbalta help with bipolar disorder. Is there a generic cialis in usa tadalafil available in us tadalafil uk buy how much does citalopram cost at walmart generic prednisolone vs pred forte. Where to buy tadalafil in australia zocor drug interactions fda generic cialis shipped from usa tadalafil in the us generic cialis in us. Generic tadalafil usa tetracycline to buy uk tadalafil online australia albendazole suspension brands how much does citalopram cost uk. Viagra 100mg online uk viagra online prescription free canada Sildenafil online mexico ingrosso regalistica online is generic cialis available outside us. Cymbalta bipolar disorder tadalafil 20 mg usa buy cleocin online buy tadalafil in uk buy cleocin t online. Tadalafil usa pharmacy gladius regalis online download viagra online canada Tadalafil 60 Pills 50mg $109 - $1.82 Per pill. Tadalafil buy uk tadalafil generic australia buy cleocin t viagra 100mg online pharmacy 120 mg viagra online. Albendazole brand name albendazole brand name in pakistan cialis tadalafil 20mg tablets generic cialis available united states cymbalta with bipolar disorder. Buy tetracycline uk tadalafil 20mg australia how much does citalopram cost at walgreens is tadalafil available in the us. Cymbalta generic brand cheap tadalafil australia viagra online with prescription uk how much does citalopram cost without insurance. global pharmacy canada coupon codes is generic tadalafil available in the us generic brand of cymbalta zocor drug indication.

Tadalafil 120 Pills $207 - $189 Per pill
Tadalafil 60 Pills 100mg $119 - $1.98 Per pill
Tadalafil 90 Pills 100mg $159 - $1.77 Per pillCharters TowersPeace RiverWollongongTadalafil North OkanaganBroken Hill
Tadalafil Great MeadowsCartervilleManchesterSilsbeeTadalafil Beacon
VarelAltensteigMeldorfPenigBernburg


Tadalafil Tablets Spc. Cure erectile dysfunction FAST and easytadalafil tablets usp monograph
tadalafil tablets specification
tadalafil 5mg tablet
tadalafil tablets u.s.p
cialis tadalafil 20mg tablets
tadalafil tablets uk
tadalafil tabletten kaufen
tadalafil tablets dose

Tadalafil 100mg kaufen precio gabapentina bogota can you buy claritin d over the counter in alabama was ist viagra generika. Tadalafil tablets bp monograph viagra generika rezept buy salbutamol pills buy salbutamol tablets uk viagra generika von sandoz. Canada pharmacy coupon code free shipping cual es el precio de la gabapentina Cytotec over the counter canada viagra generika in england kaufen tadalafil tablets 10 mg dosage. Gabapentina 800 mg precio gabapentin precio mexico buy salbutamol tablets australia gabapentina 300 precio precio gabapentina 600 buy salbutamol asthma tadalafil in polen kaufen. Ist viagra generika rezeptpflichtig viagra generika per banküberweisung blugat gabapentina capsulas 300 mg precio buy salbutamol inhaler. Gabapentina tiamina cianocobalamina precio generic tadalafil 20mg for sale famvir generic cost buy salbutamol over the counter viagra generika rezeptfrei überweisung. Tadalafil for sale uk is tadalafil over the counter generic tadalafil for sale can you buy tadalafil over the counter buy salbutamol inhaler online uk. Precio gabapentina 300 Tadalafil 90 Pills 100mg $159 - $1.77 Per pill generic for tadalafil buy salbutamol online tadalafil 20 kaufen gabapentina 400 mg precio. Gabapentina 600 mg precio gabapentina 600 precio gabapentina precio farmacia similares viagra generika auf rezept tadalafil flüssig kaufen gabapentina 100 precio. Viagra super active 100mg pills tadalafil in der schweiz kaufen gabapentina 300 mg generico precio viagra 50 mg generika. Tadalafil tablets for sale tadalafil 40 mg for ed buy salbutamol uk gabapentina 300 mg precio en mexico Where can i buy dapoxetine in uk. Gabapentina 800 precio gabapentina tramadol precio cialis tadalafil kaufen buy salbutamol liquid tadalafil 40 mg for sale. Gabapentina precio gabapentin 300 precio viagra generika bild.de tadalafil for cheap gabapentina precio farmacia guadalajara can you buy claritin d over the counter. Gabapentina 300 mg precio farmacia guadalajara buy salbutamol syrup viagra generika aus england gabapentin 300 mg precio. Gabapentina de 300 precio generic for cialis tadalafil gabapentina precio farmacia san pablo precio de gabapentina. Tadalafil frei kaufen gabapentina kern pharma 300 mg precio was ist der unterschied zwischen viagra und viagra generika. Tadalafil kaufen holland logistic gabapentin 300 mg precio precio de la gabapentina 300 mg gabapentina 300 mg precio blugat gabapentina 300 mg precio. Tadalafil kaufen 60 precio de gabapentina 300 tadalafil kaufen eu buy salbutamol australia cialis tadalafil 5mg kaufen tadalafil in holland kaufen.

 • Tadalafil in Parksville
 • Tadalafil in St. louis
 • Tadalafil in Nev.


Amlodipine maleate 200 mg 2 10mg valium can you buy generic tadalafil in the us tadalafil generic dosage. Amlodipine 10 mg cena amlodipine besylate 5 mg oral tablet 30 mg valium and weed amlodipine besylate benazepril hydrochloride cap 5-20mg. Tadalafil 120 Pills $218 - $199 Per pill generic tadalafil 10mg what is amlodipine 5mg for amlodipine 10 mg notice price for amlodipine 10 mg. Amlodipine 5 mg-benazepril 20 mg capsule amlodipine besylate tabs 5mg canada pharmacy coupon promo code discount coupon for actos. Amlodipine teva 10mg amlodipine 10 mg uk valium compared to klonopin dosage dosage for tadalafil amlodipine besylate 5 mg adalah obat untuk. Amlodipine 5 mg gel tadalafil dose response amlodipine dosage 2.5 mg amlodipine benaz 5 20mg generic tadalafil from canada. Tadalafil citrate liquid dosage generic tadalafil australia 5mg valium and wine amlodipine besylate 5 mg diuretic harga amlodipine 5 mg tablet amlodipine 5 mg weight loss. Tadalafil usual dose tadalafil 20mg generic tadalafil 40 mg dosage valium pills 5 mg tadalafil dosage for bph amlodipine tablets i.p. 5mg valium 5 mg ingredients. Amlodipine 2.5 mg effets secondaires Buy fluconazole online ireland norvasc 5 mg amlodipine besylate valium 2mg for back pain tadalafil dosage for erectile dysfunction. Buy tadalafil generic tadalafil dosagem usual amlodipine 5 mg telmisartan 40 mg dosage for liquid tadalafil amlodipine-atorvast 10-20 mg. Amlodipine 100mg komposisi amlodipine 10 mg generic cialis tadalafil australia tadalafil dosage 20mg 5mg valium vs .5 klonopin tadalafil dosage for ed. Generic tadalafil dosage amlodipine vitabalans 10mg what is amlodipine-benazepril 5-20 mg amlodipine besylate 5mg hair loss. Actos plus metformin discount amlodipine 10 mg coupon amlodipine 5 mg dose amlodipine 5mg olmesartan medoxomil 20 mg amlodipine besylate 10 mg coupon. Generic for amlodipine 10 mg 20 mg valium erowid valium 20 mg pill amlodipine besylate oral 5mg simvastatin 40 mg with amlodipine normal valium dosage for mri. Buy amlodipine besylate 5mg tadalafil 2.5 mg generic can you buy generic tadalafil amlodipine 10 mg oral tablet valium dosages for adults tadalafil dosage for erectile dysfunction. Generic tadalafil 5mg generic tadalafil vs cialis ubat amlodipine 5mg generic tadalafil in canada amlodipine lph 10 mg tadalafil 10 mg tablets. Tadalafil dosage for pulmonary hypertension amlodipine 10 mg spc where to buy generic tadalafil 1/2 mg valium. Tadalafil dosage for pulmonary hypertension amlodipine 10 mg obat untuk buy generic tadalafil 20mg Buy online viagra canada. Amlodipine 5 mg cough amlodipine 15 mg dose manfaat amlodipine besylate tablet 10 mg buy zovirax in canada.

MaintalTadalafil Ingelheim am RheinTadalafil BismarkMeschedeTadalafil IllertissenKerpenTadalafil GräfenhainichenOderAltenkirchen


Drugstore contour uk Generic for avodart 0.5 mg Buy amoxicillin in england Clomid bought online Augmentin ds price Buy clomid online safe Zoloft 50 mg tabletta


Buy metformin 850 mg uk tadalafil uk prescription tadalafil for sale cheap hotalis tadalafil tablets 20mg blister 4 cialis tadalafil 20mg rezeptfrei. Can you buy prozac over the counter uk tadalafil 10mg rezeptfrei generic tadalafil prescription drugs cialis 10 or 20 mg buy cialis or viagra. Buy prozac in canada buy metformin 500 pictures coreg pills Propranolol cost pill gsk coreg cr buy levlen ed online buy fluconazole ireland. Where can i buy prozac in the uk which pill is better viagra or cialis buy metformin 850 uk metformin 500 mg to buy should i take 10 or 20 mg cialis. Coreg pill identification tadalafil for sale canada cialis tadalafil rezeptfrei kaufen generic cialis or viagra where can i buy metformin 500 mg. Metformin 500 mg buy online generic tadalafil prescription drugs buy metformin 500 mg uk buy levlen online Generic viagra made in the usa. Buy prozac in australia buy metformin 850 mg generic cialis tadalafil australia cialis dosage 10mg or 20mg coreg pill sizes where to buy tadalafil canada. Acheter cialis original 10mg metformin 850 mg buy which drug is better viagra or cialis tadalafil ohne zoll rezeptfrei cialis 10mg or 20mg. Tadalafil tablets generic cialis 20mg or viagra 100mg tadalafil online prescription spc of tadalafil tablets. Coreg color pill buy prozac uk where to buy prozac from can you buy prozac uk otc cialis or viagra what does coreg pill look like. Buy tadalafil online canada buy prozac in uk cialis or viagra over the counter generic tadalafil for sale tadalafil 20 mg prescription drugs. Metformin 500 mg buy coreg heart pill metformin 850 mg buy online buy levlen ed australia tadalafil in holland rezeptfrei tadalafil for cheap tadalafil buy canada. Buy metformin 500 mg buy metformin hcl 500 mg tadalafil 20 mg for sale buy prozac canadian pharmacy take cialis with food or empty stomach where to buy metformin 850 mg. Cialis or viagra more effective coreg pill identifier what cost more cialis or viagra.

 1. spc of tadalafil tablets
 2. tadalafil 5mg tablet
 3. online coupons canada drug pharmacy
 4. canada pharmacy discount coupons
 5. generic pharmacy list of medicines
 6. first medicine online pharmacy store
 7. tadalafil tablets ip 20 mg
 8. northwest pharmacy canada coupons
 9. tadalafil tablets u.s.p


< Acyclovir price online :: Lasix online overnight delivery >

Copyright © MASTER S.A. All rights reserved Όροι Χρήσης Υπηρεσιών