ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MOBILE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CLOUDLEDGE TOC


Η Master Α.Ε., η 3Μ Plan και η Signature Travel υλοποιούν καινοτόμα πλατφόρμα εκπαιδευτικού τουρισμού. Στοχεύουν στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής μάθησης, εκπαιδευτικού υλικού και mobile εφαρμογών, που θα οδηγήσουν σε αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος και της γνώσης για ιστορικά/ πολιτιστικά μνημεία, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Το σύστημα μεταξύ άλλων επιτρέπει τον προγραμματισμό και την συμμετοχή σε βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σεμινάρια, παρουσιάσεις, επιδείξεις από experts), στον τόπο επίσκεψης των τουριστών. Ο επισκέπτης του σημείου όχι μόνο εκπαιδεύεται αλλά γίνεται ο ίδιος δημιουργός και συμμέτοχος της διαδικασίας, μέσω των εκφρασμένων ενδιαφερόντων του.

«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) καθώς και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ--05185)», έχει διάρκεια 24 μήνες.